33-qa-jak-bedzie-zorganizwane-krolestwo-chrystusowe-52prawdy-pl

[Q&A]#33 Jak będzie zorganizowane Królestwo Chrystusowe?

PYTANIE: W JAKI SPOSÓB BĘDZIE ZORGANIZOWANE KRÓLESTWO CHRYSTUSOWE?

ODPOWIEDŹ: Jednym z elementów Bożego planu zbawienia, który pozostaje tajemnicą dla większości z ludzi, jest tysiącletnie Królestwo Chrystusa[1]. Królestwo to będzie między innymi stanowić wypełnienie się ziemskiej części obietnicy danej Abrahamowi, poprzez błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi. Da ono początek ziemskiemu potomstwu licznemu jak “piasek na brzegu morza” 1Moj.22:17. Królestwo to składać się będzie z nowych niebios i nowej ziemi, o czym wspomina prorok Izajasz: “Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu” Iz.65:17, a także apostoł Piotr: “Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” 2Piotr.3:13.

Królestwo Chrystusowe obejmuje zarówno fazę duchową, jak i ziemską. Faza duchowa została opisana w obietnicy danej Abrahamowi jako gwiazdy na niebie (1Moj.22:17) i obejmuje Chrystusa: “Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus” Gal.3:16, oraz Jego naśladowców – Kościół: “A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy” Gal.3:29. Rolą Chrystusa i Kościoła w czasie tego Królestwa będzie rozwijanie i błogosławienie nasienia ziemskiego.

Obietnica przekazana Abrahamowi została powtórzona Jakubowi w części dotyczącej ziemi: “A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu” 1Moj.28:13. Jego potomstwo zostało opisane w wersecie 14: “Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi” 1Moj.28:14. Królestwo Chrystusowe oparte na Nowym Przymierzu rozwinie nasienie Jakuba w taki sposób, że obejmie ono całą ludzkość i wypełni ziemię.

Więcej o Królestwie Chrystusowym przeczytasz w artykule:

[Q&A]#31 Czym jest Królestwo Chrystusowe?

CZĘŚCI KRÓLESTWA

Nowy rząd będzie miał swe oparcie na płaszczyźnie duchowej w nowym Jeruzalem, zstępującemu z nieba od Boga: “I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego” Obj.21:2. Będzie on ześrodkowany w Chrystusie i Jego Kościele, zorganizowanym w kapłaństwo według porządku Melchizedeka: “Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka” Hebr.5:6-10. Kapłaństwo to, na wzór wspomnianego Melchizedeka, sprawować będzie rządy autokratyczne, pełniąc jednocześnie funkcję królów i kapłanów. Będzie ono odpowiedzialne zarówno za ludzkie sprawy religijne, jak i cywilne: “I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” Obj.5:10.

Na początku Królestwa krew Chrystusa przedstawiająca zasługę jego okupowej ofiary, zostanie zastosowana w celu zwolnienia całego rodzaju ludzkiego z potępienia Adamowego i zapieczętowania Nowego Przymierza: “A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” Rzym.5:18,19; “Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów” Mat.26:28.

Przymierze to ludzkość dokona przez Chrystusa, który będzie wówczas pełnił dla człowieka funkcję pośrednika: “I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla” Hebr.12:24. Chrystus wykorzysta swe tysiącletnie Królestwo do tego, aby poprowadzić wszystkich drogą świętą aż do doskonałości, z powrotem do harmonii z Bogiem “I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi” Iz.35:8.

Więcej na temat okupu przeczytasz w artykule:

#108 „Aby służył i oddał życie swoje na okup”

DUCHOWY RZĄD KRÓLESTWA

W czasie Królestwa, Chrystus wraz z Kościołem będzie sprawować rządy nad ziemią i jej sprawami. Władza ta została scharakteryzowana jako “laska żelazna.” Nic nie będzie mogło istnieć ani prosperować w opozycji względem niej (Ps.2:1-9; Obj.2:27). Duchowy rząd Królestwa Chrystusa będzie dysponował ziemskimi przedstawicielami. Często nazywa się ich Starożytnymi Świętymi. Były to osoby z czasów Starego Testamentu, których wiara i posłuszeństwo zostały udowodnione przed śmiercią Jezusa (por.Hebr.11:4-38).

Bohaterowie Starego Testamentu będą “książętami na całej ziemi” Ps.45:17, a ich zadaniem zleconym im przez Chrystusa wraz z Kościołem będzie ogłaszanie “słowa Pana z Jeruzalemu” Iz.2:3. Ludzie tacy jak Abel, Noe, Abraham, Sara, Józef, Mojżesz, Rahab i inni, których Apostoł wymienił w  liście do Hebrajczyków (Hebr.11:4-40), będą wykorzystywać informacje otrzymane od członków Chrystusa, oraz swe osobiste doświadczenie, aby nauczać ludzkość o Bożym charakterze i zasadach prawdy oraz sprawiedliwości.

W ziemskiej fazie Królestwa przewodzić będzie Naród Izraelski. Podstawą będzie Nowe Przymierze, które zostanie zawarte z domem Izraela: “Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem” Hebr.8:8-10.

Więcej na temat faz Królestwa przeczytasz w artykule:

#58b Przyjdź Królestwo Twoje: Dwie Fazy Królestwa

NOWE PRZYMIERZE

W ramach Nowego Przymierza Bóg obdarzy Izraela sercem mięsistym i zapisze na nim swe prawo: “I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” Ez.36:26. Da im również swego Ducha i sprawi, że będą wykonywać Jego przykazania. Oni będą Jego ludem, a On będzie ich Bogiem: “Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze” Jer.31:31.

Reszta ludzkości będzie obserwować ten proces i również będzie chciała mieć udział w błogosławieństwach tego przymierza: “I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że Ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone; Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię” Ez.36:36.

Pojdą oni zatem do Jeruzalemu aby “szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana” Zach.8:22. Cała ludzkość “Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg” Zach.8:23. W ten sposób ludzkość osiągnie obietnicę daną Jakubowi: “Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi” 1Moj.28:14.

CZYM BĘDZIE SIĘ RÓŻNIĆ KRÓLESTWO CHRYSTUSOWE OD KRÓLESTW OBECNEGO WIEKU?

Różnica pomiędzy Królestwem Chrystusa, a Królestwami obecnego złego wieku będzie ogromna. Królestwo Chrystusa będzie oparte na sprawiedliwości (Iz.11:4). Jego rząd, składający się z Chrystusa i Kościoła, będzie zalążkiem tego “świętego narodu” albo królestwa (1Piotr.2:9). Celem tego królestwa będzie nauczenie człowieka sprawiedliwości i doprowadzenie go do świętości. Gdy sądy Pana będą się odbywać na ziemi w czasie tego Królestwa, jej mieszkańcy będą się uczyć sprawiedliwości (Iz. 26:9).

W czasie tegoż Królestwa, poznanie Pana wypełni ziemię jak wody “które wypełniają morze” Iz.11:9. “I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich” Jer.31:34. Za pomocą tego Królestwa, Bóg przemieni “ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie” Sof.3:9. Słowo Pana będzie wychodzić z Jeruzalem, a jego poznanie będzie powszechne (Iz.2:3,11:9; Jer.31:34). Z tych zapisów możemy wnioskować, że znajomość Boga będzie rozpowszechniana za pośrednictwem ziemskich przedstawicieli Królestwa Chrystusowego, Starożytnych Świętych.

Boże Słowo i prawo będzie rozpowszechniane w jasnej i jednoznacznej formie. Nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, jaka jest Wola Boża, ani co do odpowiedzialności każdej osoby względem Boga oraz bliźniego. Prorok Izajasz wspomina, że ludzie będą ochoczo uczyć się o Bogu dla otrzymania związanych z tym błogosławieństw: “I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu” Iz.2:3.

Więcej o proroctwie Sofoniasza przeczytasz w artykule:

#71 Przywrócenie czystych warg

ZNISZCZENIE ZŁA

Prorok Izajasz pisze także, że w Królestwie usunięte zostaną kamienie, miejsca nierówne zostaną wygładzone, krzywe ścieżki będą wyprostowane, wyżyny i góry będą zrównane, a doliny wywyższone (Iz.40:4;42:16;62:10). Tym symbolicznym językiem prorok mówi nam, że przeszkody na drodze do sprawiedliwości oraz wpływ złego będą w Królestwie wyeliminowane. Największym kamieniem jaki będzie usunięty jest sam przeciwnik. Zostanie związany, aby już nie mógł więcej zwodzić narodów (Obj.20:2-3). Szatan zostanie zamknięty w otchłani, dopóki ludzkość nie nauczy się sprawiedliwości i nie osiągnie gotowości do przejścia ostatecznej próby (Obj.20:7-8).

Wszystkie inne kamienie i wrogowie człowieka zostaną również usunięte (Iz.35:9). Kamienie egoistycznych, upadłych instytucji i organizacji politycznych, religijnych, społecznych i finansowych zostaną usunięte. Obecny porządek rzeczy na ziemi i wszystkie jego dzieła zostaną w symboliczny sposób “spalone” (2Piotr.3:10).

NOWY POCZĄTEK

Syndykaty zbrodni i gangi dnia dzisiejszego, żerujące na ludzkiej słabości, zostaną wyeliminowane. Dzisiejsze systemy ekonomiczne oparte na egoizmie dobiegną końca. W czasie Królestwa, błogosławieństwo wody życia będzie darmo dostępne dla wszystkich (Iz.55:1; Obj.22:17). Przepaść pomiędzy bogatymi, a biednymi zostanie zasypana i nikt nie będzie panował nad bliźnim. Każdy będzie się długo cieszył z pracy swych rąk. Nikt nie będzie się trudził daremnie ani ich dzieci nie będą skazane na niedolę (Iz.65:21-23).

Gwałt i wrogość pomiędzy narodami, ludami, rasami i grupami etnicznymi dzięki pracy władz Królestwa dobiegnie końca: “Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze” Iz.11:9.

Pod kierownictwem Królestwa Chrystusowego, ludzie “przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” Iz.2:4. Narzędzia wojny i zniszczenia zostaną przerobione na narzędzia pokoju i produkcji. Wszyscy będą uczyli się pokoju opartego na miłości do Boga i do całego rodzaju ludzkiego.

KONIEC PRZEMOCY

Nawet przemoc w obrębie samego świata zwierząt dobiegnie końca: “I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół” Iz.11:6-7.

Przekleństwo z ziemi zostanie zdjęte. Siły natury będą pod kontrolą i nie będą wyrządzać ludzkości szkody. Susze które tak dotkliwie doświadczają ziemie w dzisiejszych czasach zostaną wyeliminowane: “Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie” Iz.35:7. Szkodniki i choroby upraw zostaną wyeliminowane. Wszystko to pozwoli ziemi zwiększyć swą produktywność i utrzymać miliardy ludzi powracających z grobu (Ps.67:6; Ezech.34:25-27).

Więcej o czasie w którym ziemia będzie pełna poznania Pana przeczytasz w artykule:

#51 Ziemia będzie pełna poznania Pana

[1] Należy pamiętać, że Królestwo Chrystusowe to nie to samo, co Królestwo Boże. W modlitwie Pańskiej („Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w nie­bie, tak i na ziemi” Mat.6:10), Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym. Królestwo Chrystusa ma swój początek, ale też i koniec. Jest środkiem do ostatecznego celu, którym jest Królestwo Boże trwające bez końca “Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.” Mat.25:34.