download2

O NAS

Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa II Kor.4:5

Wydaje mi się, że nie tak ważne jest to kim są autorzy tekstów na stronie, nie ważne są ich zainteresowania, ani zawody jakie wykonują. Najważniejsze jest to, w co wierzą, a w co zdecydowanie nie. Wszyscy piszący teksty wierzą w Jedynego Boga i Jego Syna Jezusa. Jesteśmy również pewni, że Syn ten oddał swe życie, byśmy mogli mieć dostęp do Pana Boga i abyśmy kiedyś mogli zostać nazwani sługami wiernymi. Wierzymy, że Bóg dał Pismo Święte po to, byśmy je badali i się nim interesowali. Byśmy przez opis biblijny starali się dostrzegać Plan Boży dotyczący całej ludzkości, który ukryty jest na kartach tej Świętej Księgi. Autorzy wierzą również, że Biblia jest po to, byśmy dostrzegli opisany tam święty, niedościgniony wzór człowieka jakim był Jezus, oraz byśmy starali się do niego dążyć naśladując Go. Uważamy również, że powinniśmy starać się poznać i przynajmniej próbować zrozumieć wydarzenia przyszłości, jakie Bóg w wielkiej swojej mądrości zamierzył i w księdze tej umieścił. Jesteśmy przekonani, że Słowo jest nam dane, byśmy po zrozumieniu jego przesłania, starali się wprowadzać istniejące tam wskazówki do naszego codziennego życia. Kochamy PRAWDĘ, której świadectwo swoim życiem dawał Jezus. Prawdę, która otwiera oczy i uczy człowieka odróżniać dobro od złego.

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w PRAWDZIE; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.” Jan.4:23

NASZ CEL

Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury.” 2Piotr.1:4
“Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie.” Iz.28:10(BG)

Celem autorów jest udostępnianie i dzielenie się PRAWDAMI ukrytymi w Piśmie Świętym. Interesują nas te tematy i te obietnice, jakie Dobry Bóg w mądrości Swojej w księdze tej wyjątkowej ukrył. Tytułu strony (52PRAWDY) nie należy odczytywać dosłownie, gdyż nie uważamy, że akurat tyle jest Prawd w Biblii. Liczbę tę należy odbierać symbolicznie. Powodem, dla którego wybraliśmy akurat takie połączenie, jest nasze pragnienie, by każdego tygodnia w roku pojawiał się artykuł na temat Prawd zawartych w Biblii. Chcemy zapewnić, że celem twórców nie jest osądzanie nikogo, jedynie pomoc we wskazaniu kierunku myślenia i interpretacji Pisma Świętego, jaki Dobry Bóg wskazuje w tej Świętej Księdze.

Zależy nam na tym, by wszystkie treści, jakie będą tutaj udostępniane miały swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym, dlatego będziemy zawsze wszelkie rozważania opierali na fragmentach Biblii. Chcemy by strona ta zawierała i wyjaśniała wyłącznie udowodnione biblijne nauki, terminy, historie. Pragnieniem naszym jest również, by strona ta pomagała rozwiewać wątpliwości związane z niektórymi poglądami. Zbyt wiele fałszu i kłamstw na temat Jedynego Boga jest bezmyślnie powielanych przez ludzi. Przed fałszem przecież przestrzegają nas autorzy Nowego Testamentu oraz treść i historie Starego. Oddalmy się od błędu służąc Bogu w miłości- najważniejsza jest PRAWDA.

Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce; I odwrócą ucho od PRAWDY, a zwrócą się ku baśniom.” 2Tym.4:2-4
“A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu; którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli Swojej według upodobania swego, które by postanowił w samym sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie.”
Ef.3:9,1:8-10(BG)