51

#51 Ziemia będzie pełna poznania Pana

„I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.” (Izaj.11:6-9) Czy taka wizja przyszłości to tylko nierealne marzenia?

Spróbuj zamknąć na chwilę oczy, odrywając wzrok o niedoli, nieszczęść, degradacji i smutku, które dominują w obecnym świecie i wyobraź sobie jak wspaniałą może być doskonała ziemia:

Żadna plama grzechu nie mąci już harmonii i pokoju w doskonałych społeczeństwach. W umysłach ludzi nie rodzą się złe myśli ani zamiary. Nie spotyka się złych spojrzeń czy obraźliwych słów. Miłość przepełnia każde serce, a wszelkie działanie cechuje dobroć i życzliwość. Nie ma już więcej chorób, bólu ani cierpienia. Można powiedzieć więcej, nie ma nawet cienia strachu przed tymi rzeczami. Człowiek jest doskonały, nie umiera. Wewnętrzna czystość i moralna doskonałość promienieje na zewnątrz. „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” (Obj.21:4)

Czy taka wizja przyszłości to tylko nierealne marzenia? Nie. Zdecydowanie nie. Nić nadziei, która wpleciona jest w całą treść Biblii daje nam takie przekonanie. To właśnie w Biblii znajdziemy informację, że nadejdzie Królestwo Boże, w którym wola Boża będzie działa się zarówno w niebie jak i na ziemi. „Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Mat.6:10) Aby w pełni w to uwierzyć musimy poznać i zrozumieć Boży plan, zwracając szczególnie uwagę na czasy i chwile.

Apostoł św. Paweł powiedział, że Chrystus siebie „samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. (1Tym.2:6) Przez ostatnie 2000 lat Bóg przeznaczył czas na to, aby „spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego” – Kościół. (Dz.Ap.15:14) Ludzie ci, którzy w tym czasie trudnym, pełnym zła, uwierzą w Chrystusa i będą Go naśladować, otrzymają nagrodę za ich wierność otrzymają życie wieczne w niebie. „Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;” (2Tym.2:11-12)

A co stanie się z milionami istnień ludzkich, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli? Nie wszyscy ludzie mają dzisiaj uszy ku słuchaniu i nie wszyscy mają swój „właściwy czas” w tym samym czasie. Biblia uczy nas, że Jezus oddał życie w tym celu, aby wszyscy ludzie dostąpili zmartwychwstania, możliwość poznania Chrystusa i osiągnięcia życia wiecznego. „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (1Kor.15:22)

Zgodnie z Bożym planem Chrystus wraz ze swoim skompletowanym Kościołem obejmie królowanie nad wszelkim stworzeniem. Kościół będzie składał się ze zwycięzców– tych, którzy okażą się prawdziwymi chrześcijanami, naśladowcami Chrystusa. Uwielbiony Kościół będzie miał przywilej u boku Chrystusa wzbudzania z grobów i błogosławienia wszystkich ludzi. Ludzie wzbudzeni z grobów do życia będą mogli poznać Chrystusa, będą również mogli przyjść z powrotem do społeczności z Bogiem.

NIE DZIWCIE SIĘ TEMU

Pismo Święte zapewnia nas, że taki czas nastąpi: „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” (Jan.5:28-29) Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrażenie sąd, które wielu ludzi jest mylnie rozumiane jako wydanie wyroku i zagłada. Prorok Izajasz mówi w jednym miejscu o sądzie w ten sposób: „Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.” (Izaj.26:9) Ten zapis uczy nas, że sąd ma znaczenie procesu naprawy i próby, w trakcie którego Bóg może ocenić czy ktoś chce i może wykonywać Jego doskonałe prawo, czy ktoś nauczy się sprawiedliwości. Wszystko po to, aby na podstawie przestrzegania Bożego prawa móc żyć na ziemi w harmonii z całym Bożym stworzeniem.

Chrystus wraz Kościołem będą uczyć sprawiedliwości miliony ludzi w czasie Królestwa Chrystusa. Będzie to nieporównywalnie bardziej sprzyjający czas i okoliczności w porównaniu z obecnym wiekiem, w którym panują zło, śmierć i niesprawiedliwość. „I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.” (Obj.20:2-4)

Realnie przyjdzie czas „odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.” (Dz.Ap.3:21) Boża wola będzie się działa zarówno w niebie jak i na ziemi, zgodnie ze słowami modlitwy, którą nauczył nas Pan Jezus.

Oprócz naprawienia człowieka, Biblia uczy nas, że ziemia i przyroda zdegradowane obecnie przez rabunkową gospodarkę człowieka, zostaną naprawione i przywrócone do harmonii. „Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.” (Izaj.35:1-10) Bóg przygotuje w ten sposób mieszkanie dla tych wszystkich, którzy są w grobach i zadba o to, aby dla wszystkich starczyło miejsca na ziemi.

„Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się.” (Hab.2:3) Wszystkie te wizje nieuchronnie się spełnią, kiedy przyjdzie odpowiednia godzina na Boskim zegarze. A kiedy skończy się proces naprawiania ludzkości, wszyscy będą stanowić Bożą rodzinę, ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze” (Iz.11:9).

Artykuł pochodzi ze strony:
http://zbawienie.pl/ziemia-bedzie-pelna-poznania-pana/