31-qa-czym-jest-krolestwo-chrystusowe-52prawdy-pl

[Q&A]#31 Czym jest Królestwo Chrystusowe?

PYTANIE: CZYM JEST KRÓLESTWO CHRYSTUSOWE?

ODPOWIEDŹ: Jako Chrześcijanie studiujący Słowo Boże mamy wspaniałą wizję Królestwa Chrystusowego[1]. Będzie to wypełnienie wielu jasnych obietnic zapisanych zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Św. Piotr tak powiedział o nadchodzącym Królestwie: „Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” 2Piotr.3:13. Ta obietnica doty­cząca przyszłego, sprawiedliwego Królestwa, została zapomniana przez większą część świata religii, łącz­nie z ważnym nauczaniem o zmartwychwstaniu.

Więcej o zmartwychwstaniu przeczytasz w artykule:

#114 „Jako pierwszy powstał z martwych”

NOWY POCZĄTEK

Biblia ma wiele do powiedzenia na temat Króle­stwa Chrystusa, które będzie rzeczywiście wspaniałe. Ludzkość będzie miała nowy początek. Będzie to czas, kiedy każdy będzie mógł wszystko rozpocząć od nowa. Tego właśnie naucza Biblia. Ludzkość będzie mogła od nowa uczyć się sprawiedliwości. W przeszłości, uczyła się grzechu i jego konsekwen­cji. Tym razem, będzie zdobywać doświadczenie w sprawiedliwym życiu.

Biblia nazywa ten nowy początek nowym nie­bem i nową ziemią. Prorok Izajasz, apostołowie Piotr i Jan, wszyscy oni używają tego wyrażenia. Izajasz pisze: „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu” Iz.65:17.

Nie oznacza to jednak fizycznego zniszczenia ziemi lub wszechświata. Nie nastąpi jakiś straszny, uniwersalny kataklizm, który zmiecie niebo nad głową i ziemię pod nogami, zastępując je nowymi niebiosami i nową ziemią. Trudno wyobrazić sobie powód, dla którego Bóg chciałby unicestwić cały wszechświat. Gdy Biblia mówi o nowych niebiosach i nowej ziemi, w porównaniu ze starymi, to przez wyrażenia te rozumie w przenośny sposób władze duchowe oraz ludzkie społeczeństwo. Jezus mówi nam, abyśmy nie miłowali świata. Z pewnością, nie miał na myśli abyśmy nienawidzili przyrody i ziemi jako takiej, ale raczej abyśmy nie miłowali obecnego, samolubnego porządku społecznego wokół nas.

Więcej o zniszczeniu ziemi przeczytasz w artykule:

#52 Czy ziemia będzie zniszczona?

ZIEMIA BĘDZIE TRWAĆ

Ziemia jako planeta ma trwać na wieki: „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale zie­mia trwa na wieki” Kazn.1:4. Prorok Izajasz pisze: „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył” Iz.45:18.

Stare niebo i stara ziemia mają być zastąpione nowym niebem i nową ziemią. Apostoł Piotr pisze o tym posługując się symbolami: „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” 2Piotr.3:10.

Z popiołów tego zniszczenia narodzi się nowy dzień, Nowy Początek dla ludzkości. Zanim to jednak nastąpi, przyjdą czasy niepokojów, kryzysu, ucisku. Nasz Pan wspomniał, że zbliża się czas wielkich problemów i trudności: „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świa­ta aż dotąd, i nie będzie” Mat.24:21. Prorocy dla jego opisu używają określeń takich jak Armagedon (Obj.16:16), Dzień Ciemności (Joel.2:2), Dolina Jozafata (Joel.3:17) i Dzień Gniewu (Sof.2:2). Wszystko to musi się stać, zanim pojawi się nowe „niebo” i „ziemia”. Obecne „niebo” i „ziemia” muszą przeminąć. Taka kolej rzeczy jest logiczna. Obecny porządek rzeczy przynosi jedynie ból, cierpienie i śmierć. Historia jest rejestrem kolejnych niepowo­dzeń w wysiłkach człowieka w zarządzaniu samym sobą bez Boskiego kierownictwa. Konieczny jest nowy porządek rzeczy z rządem opartym na spra­wiedliwości. Bez tego, żadne wysiłki polityków, przy­wódców religijnych, świata finansów i pracowników społecznych, nie będą skuteczne.

CEL NASTANIA KRÓLESTWA

Kluczową różnicą w zrozumieniu Biblii jest cel Królestwa, którym jest przywrócenie ludzkości do doskonałości i harmonii z Bogiem. Będzie to przywilej, jakiego dostąpi każdy człowiek w Królestwie, który wyka­że się gotowością serca i posłuszeństwem. Apostoł Piotr, mówiąc o Jezusie, powiedział: „Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech­rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich” Dz.Ap.3:21. Z zapisu tego wynika Boży zamiar przywrócenia czegoś, co zostało utracone. Co zostało stracone? Ponieważ człowiek został stworzony jako dosko­nały a następnie utracił tę doskonałość na skutek nieposłuszeństwa Adama, cel odrodzenia człowieka polega na przywróceniu go do doskonałości życia w stanie raju, jako ziemskiego syna Bożego.

Izajasz przekazuje nam piękny obraz tej rzeczy­wistości: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (…) Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świę­tej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze” Iz.11:6,9.

Więcej na temat czasu naprawienia wszystkich rzeczy przeczytasz w artykule:

#48a Czas naprawienia wszystkich rzeczy: naprawienie ludzkości

[1] W modlitwie Pańskiej („Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w nie­bie, tak i na ziemi” Mat.6:10), jest mowa o Królestwie Bożym, a nie Chrystusowym. To ostatnie ma swój początek, ale i koniec. Jest środkiem do ostatecznego celu, którym jest Królestwo Boże trwające bez końca “Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.” Mat.25:34. Warto w tym temacie przeczytać całą przypowieść o owcach i kozłach.