58b

#58b Przyjdź Królestwo Twoje: Dwie Fazy Królestwa

W obietnicy danej Abrahamowi Pan Bóg odsłania Swój zamiar przywrócenia człowiekowi utraconego przez niego królestwa. Przedstawia nam, że obiecane Królestwo będzie się składało z dwóch części (faz): Niebiańskiej i Ziemskiej.

Gwiazdy na niebie przedstawiają duchową (Niebiańską) część Królestwa Bożego –Chrystusa razem z Kościołem. Piasek na brzegu morza przedstawia natomiast ziemską część Królestwa Bożego. Będzie to ponowne nawiązanie zerwanej przez grzech łączności pomiędzy niebem a ziemią.

ZWIASTOWANIE PANA JEZUSA

Nasz Pan Jezus Chrystus rozpoczynał swoje nauczanie w czasie Swojej misji na ziemi od słów: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, Abym zwiastował miłościwy rok Pana.” (Łuk.4:18-19)

„Miłościwy rok Pana” to Królestwo Boże na ziemi pod władzą Chrystusa, nazwane przez apostoła Świętego Piotra czasem „odnowienia wszystkich rzeczy.”

Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.” (Dz.Ap.3:21)

Czas odnowienia – to czas zmartwychwstania, powrotu do życia wiecznego, czas uwolnienia od grzechu i śmierci, przywrócenia zdrowia szczęścia i pokoju, sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa.

Obecny świat pełen zła, cierpienia, niesprawiedliwości, terroru, przemocy i wojen, kataklizmów, wielu tragedii ludzkich – przeminie bezpowrotnie, ponieważ przyjdzie ten oczekiwany i upragniony przez wszystkich ludzi czas odnowienia.

Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.” (Rzym.8:19-23)

Kształt obecnego świata przeminie wraz ze wszystkimi złymi rzeczami. W liście do Koryntian czytamy: A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata.” (1Kor.7:31)

JEST NADZIEJA

Pan Bóg, zapowiadając, że obecny zły świat przeminie, nie pozostawił człowieka w sytuacji bez wyjścia. Dał człowiekowi nadzieję na lepszą przyszłość, jak czytamy w liście Świętego Piotra: Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.” (2Piotr.3:12-13)

Nowe niebiosa to nowa władza duchowa Chrystusa i Kościoła – władza Królestwa Niebieskiego ustanowionego w mocy i chwale. Nowa ziemia to nowe zorganizowane społeczeństwo pod panowaniem Chrystusa jako Króla, który będzie rządził według Bożego prawa i Bożej sprawiedliwości. Nastąpi zmiana wartości ludzkich z egoistycznych na miłujących bliźniego. Ludzie nauczą się żyć dla innych. Będą się wyprzedzać w uprzejmości, oraz w okazywaniu życzliwości dla bliźnich.

“I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.” (Izaj.11:6-9)

W Królestwie Bożym na ziemi ludzie będą szukać Pana, swojego Stworzyciela, o którym zapomnieli i tak daleko od niego odeszli. Będą też szukać prawa Bożego, którego nie przestrzegali. Świadczą o tym słowa proroka Izajasza: I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.” (Izaj.11:6-9)

PRZEMIANA LUDZI I ZIEMI

Dzisiaj ludzie nie znają Boga. Kiedy się o Nim mówi to nie zawsze chcą słuchać. Ten stan się zmieni zgodnie z zapowiedzią proroka Jeremiasza: I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. (Jer.31:34)

Oprócz naprawy serca człowieka oraz jego stanu fizycznego, zmieni się klimat ziemi i będzie bardziej przyjazny dla człowieka. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.” (Izaj.35:5-10)

Pan Jezus przekazał wspaniałą wizję zapowiadanego Królestwa zanotowaną przez apostoła Świętego Jana: I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe, I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.” (Obj.21:3-7)

Dla każdego człowieka Pan Bóg przygotował wspaniałą przyszłość, zmartwychwstanie i życie wieczne. Śmierci już więcej nie będzie, a Chrystus będzie królował: Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.” (1Kor.15:22-26)

Módlmy się wszyscy, aby to Królestwo przyszło jak najszybciej: „Przyjdź Królestwo Twoje”.