18-qa-co-to-znaczy-ze-zakon-jest-dla-niesprawiedliwych

[Q&A] #18 Co to znaczy, że zakon jest dla niesprawiedliwych?

PYTANIE: JAKIE JEST ZNACZENIE FRAGMENTU 1TYM.1:9-10? CO TO ZNACZY, ŻE ZAKON JEST DLA NIESPRAWIEDLIWYCH?

“Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce.” 1Tym.1:9-10

ODPOWIEDŹ: Zakon, czyli prawa zapisane w Księgach Mojżeszowych, zostały dane Izraelowi aby stali się szczególną własnością Bożą, świętym narodem (1Mojż.19:5,6). Celem dania zakonu było także podniesienie ich na wyższy poziom moralny w stosunku do innych narodów. Naród ten, na przestrzeni lat pokazał, że często nie wykonywał praw, do których się zobowiązał, np. czcił innych bogów, grzeszył. Dlatego też byli karani za nieprzestrzeganie tego prawa. Trudność w pełnym przestrzeganiu zakonu miała doprowadzić Żydów do uświadomienia sobie, że własnymi siłami nie da się go wypełnić. Mieli również zrozumieć, że potrzebują Chrystusa, Syna Bożego (Gal.3:24) jako tego który wskaże, że kierowanie się w życiu miłością wypełnia Boskie Prawo.

“Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.” Rzym.13:10

Więcej o zakonie przeczytasz w artykułach:
#19 Prawdziwe dziesięć przykazań
#70 Zakon wypisany w sercach przez sumienie

ZAKON JEST DLA NIESPRAWIEDLIWYCH?

Tak samo ma się rzecz, z różnymi rodzajami grzechu i grzesznikami wymienionymi w badanym przez nas fragmencie. Umoralniające prawo zakonu ukazało, że grzech jest faktycznie grzechem, czyli pokazało grzeszność Żydów.

“To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą (Zakonem), aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności.” Rzym.7:13

Prawo zakonu dane było Żydom. Nas nie obowiązuje. Patrząc na obraz, czytając Stary Testament ludzie powinni zrozumieć, że jedyną bramą do żywota, do zbawienia jest wiara w Chrystusa, a przez porównanie swojego życia do przepisów Starego Testamentu każdy może uświadomić sobie swoją grzeszność.

“Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.” Rzym.3:20

Święty Paweł wykazał, że jak Izraelici nie otrzymali wiecznego żywota przez ich starania, aby zachować Zakon, tak samo wiemy, że i nikt inny nie mógłby otrzymać żywota w ten sposób. Mimo, że przymierze Zakonu dotyczy Żydów, to nad Nowym Stworzeniem jest Duch Zakonu (Rzym.8:13). Bóg przez Chrystusa zarządził, aby to przekleństwo Zakonu z powodu ludzkiej słabości było usunięte przez zaspokojenie sprawiedliwości ofiarą Jezusa. Kościół znajduje się pod przykazaniem miłości ofiarniczej, a inaczej mówiąc, pod przymierzem ofiary.

“Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.” Ps.50:5

Więcej o poznaniu Jezusa przeczytasz w artykule:
#82 Jak ważny jest dla nas Mesjasz?