58a

#58a Przyjdź Królestwo Twoje: Utracone Królestwo

„Przyjdź Królestwo Twoje” to słowa modlitwy, którą nauczył na nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy modlimy się do Boga tymi słowy, czy zdajemy sobie tak naprawdę sprawę z głębi tych słów? Słowa te to prośba do Boga o to, aby zaprowadził na ziemi Swoje Królestwo. Co Biblia mówi na temat Bożego Królestwa?

Z Pisma Świętego dowiadujemy się o Królestwie Bożym na ziemi, w którym wszyscy ludzie obudzeni ze snu śmierci i będą mogli żyć wiecznie w doskonałych warunkach. Pan Jezus podczas swojej misji na ziemi wiele nauczał o Królestwie Bożym. W modlitwie, którą nas nauczył, polecił, aby codziennie o to Królestwo prosić.

“Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Mat.6:10)

UTRACONE KRÓLESTWO NA ZIEMI

Pan Bóg założył Swoje Królestwo już w raju, gdzie pierwszy doskonały człowiek był został królem ziemi. Księga Rodzaju informuje nas o tym w pierwszym rozdziale: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (1Moj.1:27-28)

W drugim rozdziale tej samej księgi czytamy: Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.” (1Moj.2:8-9)

Pan Bóg przygotował dla człowieka doskonałe warunki. Uczynił go królem całej ziemi. Uzależnił jednak posiadanie tego królestwa od posłuszeństwa i przestrzegania Bożego prawa. Niestety Adam nie cieszył się długo tym błogosławionym życiem. Nie usłuchawszy ostrzeżenia Bożego, utracił dane mu przez Boga Królestwo. Pan Bóg rzekł: Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz.” (1Moj.2:17).

U Pana Boga jeden dzień to naszych 1000 lat. Pomimo tego, że Adam żył bardzo długo, bo aż 930 lat, to jednak nie przeżył jednego dnia Bożego.

Adam zgrzeszył z namowy Szatana, dlatego Pan Bóg do niego powiedział: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” (1Moj.3:15)

BOŻE ZAPROSZENIE

Potomstwo niewiasty przedstawia w sposób symboliczny Pan Jezusa, naszego Zbawiciela, który w naznaczonym przez Boga czasie zniszczy wszelkie zło i uwolni ludzi spod grzechu, śmierci i wpływu Szatana.

W tej samej Księdze Pan Bóg powtarza nadzieję dla człowieka, dając obietnicę dla Abrahama. Bóg przysiągł na Samego Siebie, że spełni zapowiedziane błogosławieństwa. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.” (1Moj.22:16-18)

Apostoł święty Paweł w liście do Galacjan tłumaczy kto jest tym obiecanym nasieniem Abrahama: Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest Chrystus.” (Gal.3:16)

Chrystus, zgodnie ze słowami apostoła, przyszedł jako obiecane nasienie, przez którego mają przyjść błogosławieństwa dla wszystkich ludzi. Święty Paweł wyjaśniając kim jest to obiecane nasienie, rozszerza jego znaczenie na wszystkich, którzy przychodzą do Chrystusa. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.” (Gal.3:29)

Ten, kto poświęca swoje życie dla Chrystusa, staje się współdziedzicem Jego Królestwa. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.” (Rzym.8:17)

Pan Bóg zaprasza do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą stać się uczestnikami Królestwa Niebieskiego, po to aby razem z Chrystusem stać się nasieniem błogosławiącym wszystkie narody ziemi. Królestwo to nie jest z tego świata.

Ciąg dalszy za tydzień.