People cross the medieval Charles Bridge as the sun rises in Pra

#13 “Książę tego świata”

Postać szatana towarzyszy człowiekowi od początków istnienia ludzkości, niechlubnie zapisując się na kartach jej historii. Kim jest ta istota? Jaki jest jej cel? Jaką rolę odgrywa w Bożym Planie? Co ją czeka w przyszłości? Pismo Święte daje nam wyraźne odpowiedzi na te pytania i wskazówki przygotowując nas do obrony przed tą postacią. Samo słowo “szatan” oznacza “przeciwnik”, jest pochodzenia hebrajskiego i w tym też sensie jest stosowane w całym Piśmie Świętym. Odnosi się ono do głównego księcia upadłych aniołów, wielkiego przeciwnika Bożego i ludzkości. Jego inne jego określenie – “diabeł” (gr. diabolos) oznacza: oskarżyciel, bluźnierca, oszczerca lub złośliwy fałszerz. To również jego charakterystyczne cechy uwypuklające wybitnie złe skłonności.

KIM BYŁ ORAZ KIM JEST SZATAN?

Bardzo ciekawą jest wizja proroka Ezechiela28:11-17 opowiadająca o królu Tyru, która ewidentnie ukazuje nam losy szatana. Przy stworzeniu otrzymał on wielką chwałę, dostojeństwo, piękno i inteligencję od swojego Stwórcy, był jednym z najwyższych i najpotężniejszych aniołów, a mimo to jego pycha pchała go do zrównania się z Panem Bogiem. W Izaj.14:12-15 Lucyfer (bo to też jedno z jego imion) został także nazwany synem Jutrzenki, gdyż był pierwszym stworzeniem Logosa, Syna Bożego, zwanego w Biblii Jutrzenką (Obj.22:16). Jako niebiańska istota zajmująca tak wysoką pozycję wśród stworzeń, syn jutrzenki musiał z pewnością cieszyć się szacunkiem innych aniołów. Wszystko, co miał, co osiągnął i to, jak wyglądał, zawdzięczał wyłącznie Panu. Był przecież stworzoną istotą, a więc jego piękno i mądrość były darami Bożymi. Bez Stwórcy nie miałby nic i byłby niczym. Tak na marginesie piękny obraz syna jutrzenki ma się nijak do wytworów wyobraźni z ludowych baśni i guseł ukazujących go jako rogatego, brzydkiego człeko-kozła którym z upodobaniem straszono prostych ludzi zwłaszcza w średniowieczu.

Szatan w momencie gdy sprzeciwił się Bogu odpadł od Jego łaski i utracił wszelkie przywileje oraz prawo do wcześniej zajmowanego stanowiska. Nie tylko uczynił krzywdę sobie lecz stał się bezpośrednim przeciwnikiem Bożym który doprowadził do upadku pierwszych ludzi. Oprócz tego zwiódł on część aniołów, którzy zasilili armię demonów odsuniętych od społeczności ze Stwórcą (Juda 6).

Ktoś może spytać się- więc jak to? Skoro został pozbawiony swojej godności to dlaczego nadal jest nazywany “księciem tego świata”? Wg apostoła Pawła nad tym wszystkim czuwa nasz Ojciec gdyż „nie ma władzy, jak tylko od Boga” (Rzym.13:1). Szatan, który uzurpuje sobie władzę nad Ziemią, nigdy nie pogodził się z porażką i cały czas ma nadzieję że uda mu się zagarnąć świat dla siebie. Pan Bóg tak na prawdę nigdy nie wypuścił panowania ze swej ręki a jedynie dozwala na działania szatana jako swojego narzędzia. Wrogość szatana przeciwko członkom Ciała Chrystusowego nie jest sprzeczna z Boskimi zamiarami. Dla naszego przygotowania takie doświadczenia są potrzebne i nigdy nie będą one ponad nasze siły. „Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1Kor.10:13).

Mimo, iż aktualnie szatan ma sporą moc, to jednak nie jest ona równa tej, którą posiada Pan Bóg (1Jana4.4). Często można się spotkać z teoriami które mówią o równowadze przeciwstawnych sił we wszechświecie- dobra i zła, mocy Boga i szatana. Nie są to jednak poglądy prawdziwe ponieważ dobro, reprezentowane przez Pana Boga, jest bez wątpienia największą siłą wszechświata. Zło, umiłowane przez szatana jest nieporównywalnie słabsze. Panowanie Szatana zostało dozwolone nad zasądzonym, przez grzech odłączonym od Boga rodzajem ludzkim na tyle, na ile to odpowiada Boskim celom i zapewnia ochronę Jego wiernym, a gdy zachodzi, potrzeba Bóg interweniuje w narzędzia Szatana i zmienia ziemskich królów.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA SZATAN?

Należy pamiętać, że jest to istota o niezwykłej inteligencji, przebiegła, o znacznie przewyższającej ludzkie zdolnościach umysłowych, której celem jest zwiedzenie jak największej ilości ludzi i trzymanie ich z dala od światłości ewangelii.

Oto kilka przykładów jego metod:
– wykorzystuje ludzką ciekawość udając przyjaciela, odsłaniającego Boże tajemnice, które Stwórca chce zachować tylko dla Siebie (1Moj.3:1-7);
– żeruje na naszych naturalnych potrzebach (1Kor.7:5);
– czyni potężne znaki, rzekome cuda, mieni się aniołem światłości – by odwieść od prawdy zawartej w Biblii (2Tes2:9-10);
– poniża i oskarża (Obj.12:10) wmawiając, że nie możemy służyć Panu Bogu;
– wprowadza w błąd, posługując się kłamstwem- jest bowiem „ojcem kłamstwa” (Jan.8:44).

Oto przykłady kilku najbardziej wyrafinowanych kłamstw które na stałe zagościły wśród poglądów wielu ludzi (w tym części chrześcijan):
1. Szatańska nauka o nieśmiertelności człowieka.
Mimo że Pan Bóg zapowiedział: “…z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (1Moj.2:16.17) to Szatan dał swoje własne zapewnienie bez pokrycia: “Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” (1Moj.3:4,5).
2. Szatańska nauka o nieśmiertelnej duszy.
Gdy Adam i Ewa zobaczyli swojego martwego syna Abla, przekonali się ostatecznie, że człowiek jest istotą śmiertelną. Zrozumieli też, że zostali oszukani przez szatana. Szatan musiał więc zmienić taktykę i wymyślił nowe kłamstwo. Zaczął wmawiać ludziom, że posiadają w sobie nieśmiertelną duszę, która może żyć niezależnie od ciała. Tak więc umiera tylko ciało a dusza żyje nadal.
3. Szatańska nauka o piekle.
Gdy ludzie uwierzyli w nieśmiertelną duszę, szatan podsunął im kolejne kłamstwo. Chcąc przedstawić Boga jako mściwego tyrana, twierdził, że wtrąca On do ognistego piekła wszystkich grzeszników, aby tam cierpieli straszliwe tortury i wili się w wiecznych płomieniach, podczas gdy Bóg przygląda się temu z zadowoleniem.

JAKIE BĘDĄ DALSZE LOSY SZATANA?

Ważne jest, byśmy pamiętali, że mamy do czynienia z wrogiem pokonanym – diabeł już przegrał, a jego ostateczna klęska jest przypieczętowana. Do decydującego starcia doszło na Golgocie. Miłość i wierne posłuszeństwo, jakie Chrystus objawił w obliczu okrucieństwa i pychy szatana, było zapewnieniem ostatecznej klęski księcia ciemności. Nawiązując do swojej śmierci na krzyżu, Pan Jezus powiedział: “teraz władca tego świata (szatan) będzie wyrzucony” (Jan12:31); “książę tego świata został osądzony” (Jan16:11). Jego panowanie wkrótce dobiegnie końca. Według słów z Obj20:1-3 szatan, po połączeniu się Jezusa Chrystusa z jego Kościołem, zostanie najpierw na tysiąc lat związany (czyli jego działanie na ludzkość zostanie wyłączone). Po tym czasie będzie na krótko, wypuszczony, aby zbuntować się ostatni raz i przeprowadzić ostateczną próbę wierności ludzi. Końcem szatana będzie ostateczne unicestwienie w „jeziorze z ognia i siarki” (Obj.20:10).

JAK MU SIĘ PRZECIWSTAWIĆ?

Człowiek sam o własnych siłach nie jest w stanie walczyć z nim i zwyciężyć. Szatan jeżeli zauważy jakąkolwiek skłonność do grzechu, gdy ktoś interesuje się niemoralnymi sprawami, to zaraz atakuje i będzie przedstawiał sprawę w jak najciekawszy sposób, tak aby mógł posiąść kontrolę nad sercem „bo on krąży jak ryczący lew” (1Piotr.5:8). Naszą jedyną nadzieją i siłą jest Ten, który już pokonał szatana- Jezus Chrystus. Jego zwycięstwo należy do nas tak długo, jak długo przyjmujemy je przez wiarę i posłuszeństwo. Ci, którzy stanęli po stronie Pańskiej, mają obiecaną w takich razach pomoc i protekcję (Jak.4:7).