1-qa

[Q&A]#1 Czy ludzie mogą być odkupieni dwa lub więcej razy?

PYTANIE: Czy ludzie mogą być odkupieni dwa lub więcej razy?
Izraelici zostali najpierw odkupieni z niewoli w Egipcie, a drugi raz gdy Chrystus umarł za Izraela (Gal.4:5;Hebr.9:15),
czy więc śmierć Jezusa na krzyżu odkupiła Żydów po raz trzeci, jak i pogan (1Tym.2:6)?

ODPOWIEDŹ: Jeśli mówimy o Żydach, którzy byli w Egipskiej niewoli, to gdy minął przepowiedziany ich czas w Egipcie (1Mojż.15:13), Pan Bóg wyprowadził ich stamtąd (1Mojż.3:17), a nie odkupił. Aby móc mówić o odkupieniu, to muszą istnieć dwie strony- sprzedający i kupujący. W Egipcie nikt nie płacił faraonowi za Żydów, oni sami pod wodzą Mojżesza stamtąd wyszli. Fragment 1Tym.2:3-6 mówi o tym, że nasz Bóg ma wielkie pragnienie, aby wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi zostali uratowani ze swojego grzesznego stanu i uświadomili sobie to, o co pytał kiedyś Piłat Pana Jezusa, czyli poznali czym jest Prawda. Boże pragnienie, zamierzenie, czyli Jego plan, urzeczywistni się w postaci Jezusa Chrystusa, który dobrowolnie przyjął postać sługi,  z natury stał się człowiekiem i jako doskonały człowiek złożył z siebie miłą ofiarę Ojcu czyli okup za Adama a w nim za wszystkich ludzi. Pan Jezus “złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hebr. 10:12).

Kogo więc Jezus, doskonały człowiek odkupił?
Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1Kor.15:22
Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka [Adama] wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego [Jezusa] wielu dostąpi usprawiedliwienia.” Rzym.5:19

Bóg Jahwe, jako sprawiedliwy władca, jest także Bogiem miłości, którą pomimo grzechu Adama, okazał w postaci swej łaski- łaski dla wszystkich ludzi w postaci swojego Syna.
“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rzym. 6:23

Odpowiadając na pytanie, czy ludzie mogą być odkupieni dwa lub więcej razy- Nie. Pan Jezus odkupił ludzi  raz na zawsze swoją jedną ofiarą.